Czym się zajmujemy?
Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących rynku instrumentów finansowych, w szczególności:
 • Transakcjach pochodnych (walutowych, stopy procentowej, towarowych, kapitałowych i innych);

 • Transakcjach repo, buy/sell back oraz pożyczkach papierów wartościowych;

 • Strukturyzowanych produktach inwestycyjnych (np. obligacjach strukturyzowanych, lokatach strukturyzowanych), indeksowanych do wskaźników rynku finansowego (kursów walut, cen towarów, cen akcji i innych);

 • Złożonych, niestandardowych transakcjach rynku finansowego.
Naszym Klientom oferujemy m.in.:
 • Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym

 • Doradztwo w zakresie dokumentacji instrumentów finansowych - umowy ramowe i umowy zabezpieczające

 • Wsparcie przy implementacji instrumentów finansowych i usług maklerskich w przedsiębiorstwie Klienta oraz due diligence tych procesów i usług,

 • Doradztwo w zakresie Rozporządzenia EMIR,

 • Szkolenia w zakresie rynku finansowego,

 • Doradztwo w zakresie wymogów regulacyjnych i prawnych dotyczących rynku finansowego

Rozporządzenie unijne EMIR (nr 648/2012) wprowadza fundamentalne zmiany w procesie obsługi transakcji rynku finansowego: wymogi raportowania transakcji do repozytoriów, centralnego rozliczenia transakcji oraz zarządzania ryzykiem dla transakcji bilateralnych oznaczają konieczność dostosowania procesów obsługi transakcji, uzupełnienia funkcjonujących umów lub podpisania nowych, ingerują w relacje między kontrahentami. Wymogami EMIR objęte są wszystkie podmioty zawierające transakcje pochodne – zarówno banki i domy maklerskie, jak i ich klienci (np. przedsiębiorcy, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, asset managerowie oraz zakłady ubezpieczeniowe).

Problemem dla podmiotów objętych wymogami jest zarówno kwestia interpretacji wymogów (wynikająca np. z braku szczegółowych wytycznych ESMA czy KNF), jak i wybór optymalnych rozwiązań w zakresie implementacji (np. wybór „clearing brokera" rozliczającego w imieniu przedsiębiorstwa transakcje w CCP).

Areto oferuje szeroki zakres wsparcia na wszystkich etapach implementacji wymogów EMIR:
 • Analizę wymogów EMIR oraz ich wpływu na działalność przedsiębiorstwa,
 • Wskazanie szczegółowego zakresu działań niezbędnych do dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów EMIR,
 • Wdrożenie wymogów EMIR (np. dostosowanie lub wdrożenie nowych procesów i procedur, wsparcie w dostosowaniu systemów IT)
 • Wsparcie w analizie ofert usług centralnego rozliczenia i negocjacjach z clearing brokerami.
 • Dostosowanie istniejącej dokumentacji umownej, jak również wewnętrznej (procedury, instrukcje) do wymogów EMIR;
 • Negocjowanie w imieniu Klientów umów związanych z dostępem do infrastruktury centralnego rozliczenia (CCP, Clearing Brokerzy)
 • Dostosowanie procesów zarządzania ryzykiem do wymogów EMIR;
 • Szkolenia dla pracowników w zakresie wymogów EMIR


Zmieniające się ceny towarów, kursy walutowe lub stopy procentowe bardzo często powodują wzrost kosztów czy spadek przychodów przedsiębiorstwa. Utrudnia to strategiczne planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, a także nie pozwala skoncentrować się na prowadzeniu podstawowej jego działalności. W skrajnych przypadkach może powodować problemy płynnościowe, prowadzące nawet do upadłości przedsiębiorstwa.

Ryzykiem tym można skutecznie zarządzać wykorzystując instrumenty pochodne, odpowiednio dobrane do indywidualnej sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa. Wykorzystanie tych instrumentów wymaga jednak wiedzy w zakresie ich funkcjonalności i zasad stosowania.

Klienci Areto, dzięki wiedzy i doświadczeniu ekspertów Areto, mogą skutecznie i efektywnie wykorzystać instrumenty pochodne do zabezpieczenia ryzyka finansowego. Wykorzystanie tych instrumentów wymaga odpowiedniej infrastruktury prawno-operacyjnej oraz wdrożenia odpowiednich zasad zarządzania ryzykiem finansowym. Eksperci Areto pomogą zidentyfikować ryzyko finansowe przedsiębiorstwa, wybrać i wdrożyć optymalną strategię zabezpieczenia w zakresie:
 • Ryzyka stopy procentowej
 • Ryzyka walutowego
 • Ryzyka cen towarów
 • Ryzyka kredytowego


W zagadnieniach związanych z instrumentami finansowymi wiele problemów sprawiają kwestie prawne i dokumentacyjne. Powstają na przykład wątpliwości, jakie uprawnienia ma druga strona w sytuacji opóźnienia w rozliczeniu transakcji przez kontrahenta? Jak ustalić cenę referencyjną towaru, jeżeli uzgodniony indeks został opublikowany z jednodniowym opóźnieniem? Jakie są konsekwencje prawne podpisania umowy ramowej i umowy zabezpieczającej dla umów handlowych?

Rozbieżności zdań pomiędzy kontrahentami w dużym stopniu wynikają z nieznajomości mechanizmów prawnych oraz umownych, które regulują funkcjonowanie instrumentów finansowych. Zasady te, np. zabezpieczanie ryzyka kredytowego i tryb rozliczenia transakcji po zajściu przypadku naruszenia umowy, są uregulowane w sposób odmienny dla tych transakcji niż dla innych usług finansowych, jak na przykład kredytów.

Eksperci Areto pomagają negocjować oraz implementować m.in. następujące standardy dokumentacyjne:
 1. umowy ramowe dla transakcji pochodnych (np. ISDA Master Agreement, Umowa Ramowa ZBP);
 2. umowy zabezpieczające dla transakcji pochodnych (np. ISDA CSA / SCSA, Umowa Zabezpieczająca ZBP);
 3. umowy ramowe dla transakcji repo i buy/sell back (GMRA);
 4. umowy ramowe dla transakcji pożyczek papierów wartościowych (GMSLA);
 5. umowy ramowe dla umów ramowych (CPMA);
 6. European Master Agreement (EMA);
 7. umowy ramowe dla transakcji na uprawnieniach do emisji gazów cieplarnianych: IETA, EFET.
Nasz zakres działania obejmuje również niestandardowe umowy, w tym dotyczące specyficznych strukturyzowanych instrumentów finansowych.

Eksperci Areto:
 • Będą w imieniu Klienta negocjowali dokumentację prawną instrumentów finansowych;
 • Przeanalizują skutki prawne i operacyjne zapisów umów ramowych;
 • Ocenią ryzyka (np. prawne, kredytowe, operacyjne) wynikające z tych umów;
 • Pomogą dostosować procesy wewnętrzne przedsiębiorstwa tak, aby prawidłowo odzwierciedlały zapisy umów zawieranych z kontrahentami;
 • Przygotują dokumenty wewnętrzne niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania instrumentów finansowych w przedsiębiorstwie (np. pełnomocnictwa, procedury, polityki hedgingowe);
 • Pomogą wdrożyć lub zoptymalizować procesy związane z zarządzaniem zabezpieczeniami (collateral);
 • Zidentyfikują i zminimalizują ewentualne ryzyko bazowe pomiędzy umowami handlowymi a umowami związanymi z instrumentami finansowymi;
 • Dokonają oceny ryzyka prawnego i regulacyjnego towarzyszącego instrumentom finansowym zawieranym w przedsiębiorstwie.


Obsługa instrumentów finansowych w instytucji finansowej (np. banku, domu maklerskim) obejmuje wiele złożonych procesów: począwszy od nawiązania relacji z Klientem (m.in. podpisanie umowy z klientem, wymogi MiFID dotyczące oferowania instrumentów finansowych), poprzez zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, obsługę księgową, po rozliczenie i raportowanie. Obszary te nie są niezależne, występują między nimi istotne interakcje, np. wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem kredytowym dla instrumentów pochodnych wymaga odpowiedniego dostosowania dokumentacji zewnętrznej, zasad rozliczania zabezpieczeń, procesów front- i back-office.

Obszary związane z dokumentacją oraz procesami wewnętrznymi wymagają najbardziej indywidualnego podejścia: są one ściśle zawiązane ze strategią biznesową przedsiębiorstwa, rozwiązaniami organizacyjnymi oraz zakresem funkcjonalności oferowanej Klientom. Jednocześnie właśnie te obszary są najbardziej narażone na ryzyko regulacyjne (ryzyko niespójności z wymogami prawa i wytycznymi regulatorów) oraz litygacyjne (ryzyko sporów sądowych).

Areto wspiera Klientów w odpowiednim wdrożeniu procesów obsługi instrumentów finansowych tak, aby z jednej strony zminimalizować wspomniane ryzyka a z drugiej – zapewnić efektywność i skuteczność tych procesów.

Areto pomaga również wprowadzić odpowiednią dokumentację zewnętrzną, zarówno w zakresie relacji z klientami niebankowymi, jak i relacji na rynku międzybankowym.

Nasze usługi świadczymy zarówno przy wdrożeniu nowych produktów, jak i przy ocenie (due diligence) istniejących procesów i dokumentacji.


Naszym klientom oferujemy profesjonalne szkolenia o tematyce związanej z instrumentami finansowymi. Zakres tematyczny, poziom zaawansowania oraz forma szkolenia są za każdym razem dostosowane do specyfiki instytucji i jej oferty, jak również pracowników i klientów.

Wśród tematów szkolenia, realizowanych przez specjalistów Areto, można wymienić:
 • Transakcje pochodne – prawo i dokumentacja
 • Transakcje pochodne - prawo i dokumentacja, aspekty zaawansowane
 • Transakcje pochodne – aspekty rachunkowe i podatkowe,
 • Rozporządzenie EMIR a raportowanie transakcji do repozytoriów
 • Prawne i dokumentacyjne aspekty centralnego rozliczania transakcji
 • Wymogi Rozporządzenia EMIR dla niebankowych instytucji finansowych
 • Praktyczne aspekty implementacji MiFID w świetle polskich aktów prawnych – warsztaty,
 • Doradztwo inwestycyjne w świetle wymogów MiFID,
 • Towarowe transakcje pochodne – praktyczne zastosowanie,
 • MiFID II i MiFIR – istotne zmiany regulacyjne w zasadach funkcjonowania rynku finansowego,
 • High frequency trading - perspektywa regulacyjna (MiFID II oraz regulacje polskie),
 • Aspekty prawne, dokumentacyjne oraz rachunkowo-podatkowe transakcji repo i buy/sell back,
 • Aspekty prawne, dokumentacyjne oraz rachunkowo-podatkowe transakcji securities lending.

Wszystkie instytucje, które prowadzą działalność nadzorowaną i regulowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (np. banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeniowe) muszą prowadzić swą działalność zgodnie z różnego rodzaju szczegółowych przepisami prawnymi, rekomendacjami czy interpretacjami wydawanymi przez organy nadzoru. Wśród wymogów tych można wymienić obowiązującą Dyrektywę MiFID oraz planowaną jej aktualizację (MiFID II i MiFIR) oraz przepisy w zakresie wymogów kapitałowych (CRD IV / CRR).

Areto oferuje szeroki zakres wsparcia na wszystkich etapach implementacji tych wymogów:
 • Analiza zakresu wpływu wymogów regulacyjnych na działalność instytucji,
 • Identyfikacja luki między istniejącymi procesami oraz funkcjonującą dokumentacją a wymogami regulacyjnymi,
 • Implementacja wymogów poprzez dostosowanie procesów i procedur wewnętrznych oraz dokumentacji.
© 2011-2019 All rights reserved ARETO